Sökning: "Familjen Knapp"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Familjen Knapp.

 1. 1. ”You have to be financially stable to open your mouth”. En kvalitativ studie av lesbiska och bisexuella kvinnors livserfarenheter i Indien.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Sofia Björk; [2017]
  Nyckelord :lesbisk; bisexuell; kvinnor; Indien; genus; heteronormativitet; social kontroll;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Syftet med studien var att undersöka hur lesbiska och bisexuella kvinnor i Indien beskriver sina livserfarenheter utifrån sociala normer om kön och sexualitet, samt att söka förstå vad som påverkar deras möjligheter att leva det liv de vill. Den tidigare forskningen på området har varit knapp och visat på många luckor, men visat att denna grupp kvinnor både är marginaliserad och våldsdrabbad. LÄS MER

 2. 2. ”Ingen tackar de biologiska barnen för att de lånade ut sina föräldrar, sina hem, och i många fall, hela sina liv.” En kvalitativ studie om hur det upplevs att växa upp med fostersyskon.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Ilona Demir; Marit Englund; [2013-01-04]
  Nyckelord :Biologiskt barn; Fostersyskon; Familjehem; Familjehemsföräldrar;

  Sammanfattning : Familjehemsplacering är i Sverige idag den vanligaste förekommande form när beslutet fattas att ett barn skall flyttas från sin biologiska familj. Den familj som mottager ett barn i sin familj ställs inför en stor utmaning, då förändringen påverkar samtliga familjemedlemmar samt deras familjekonstellation. LÄS MER