Sökning: "Fastighet"

Visar resultat 1 - 5 av 671 uppsatser innehållade ordet Fastighet.

 1. 1. Energikartläggning av nyproducerad fastighet på Tomtebo : Förslag på energieffektiviserande åtgärder för Miljöbyggnad 2.2

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Anna Reutne; [2021]
  Nyckelord :energieffektivisering; miljöbyggnad;

  Sammanfattning : För att Sverige ska kunna uppfylla miljömålet ”God bebyggd miljö” måste bostads- och servicesektorn minska sin totala slutliga energianvändning. Energieffektivisering och miljöcertifierade byggnader bidrar till en hållbar utveckling i samhället som är i behov av fler bostäder. LÄS MER

 2. 2. Hur påverkar rådande lagstiftning utbredningen av 3D-fastigheter ur berörda lantmätares perspektiv? : Är rådande lag för restriktiv?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Erik Samuelsson; [2021]
  Nyckelord :3D Real Property; 3D-fastighet; Fastighetsbildningslag; Lämplighetsvillkor; Tredimensionell Fastighetsbildning;

  Sammanfattning : Sedan införandet av ny lagstiftning 2004 blev det möjligt att bilda tredimensionella fastigheter i Sverige och intresset har därefter gradvis ökat, dock har utbredningen av denna typ av fastighet inte mött förväntade nivåer. Anledningarna till denna utveckling har i största sannolikhet många bakomliggande orsaker som behöver utforskas. LÄS MER

 3. 3. Boendekoncept baserat på eddan ”människan är människans största glädje” : En fallstudie – hur ska ett nytt bostadsområde i Åre utformas för att tilltala generationen 55+?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för ekoteknik- och hållbart byggande

  Författare :Carolina Wiklund; [2021]
  Nyckelord :Urban planning; property development; generations; retirement homes; forms of living; relocation chain; neighbourhood effects; social sustainability; Samhällsplanering; fastighetsutveckling; generationer; seniorbostäder; boendeformer; flyttkedja; grannskapseffekter; social hållbarhet;

  Sammanfattning : Samhällsplanering är en stor fråga med många olika perspektiv. I Agenda 2030 beskrivs två mål som är direkt applicerbara på samhällsplanering. Mål 3 innebär att alla människor, oavsett ålder ska ha förutsättningar för att leva ett gott liv med gott välbefinnande där mötet med andra människor är en viktig faktor. LÄS MER

 4. 4. Lagstiftning och tillstånd vid ändrat användningsområde av komplementbyggnader : En fråga om avstyckning, bygglov och strandskyddsdispens

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Ida Eliasson; Frida Tongring; [2021]
  Nyckelord :avstyckning; bygglov; komplementbyggnad; ändrad användning; strandskydd;

  Sammanfattning : I Sverige finns inget krav på bygglov vid uppförande av en komplementbyggnad på fastighet med en- och tvåfamiljshus. Det förekommer många lagar och lagrum där komplementbyggnader omskrivs, men att tillämpa dessa i verkligheten anses till viss del vara svårare. LÄS MER

 5. 5. LIVSCYKELKOSTNADSANALYS AV FÖRSLAG PÅ ENERGIEFFEKTIVISERINGAR - TVÅ FASTIGHETER BELÄGNA I UMEÅ

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Victor Wahlgren; [2021]
  Nyckelord :IDA ICE; energy; LCC; Livscykelkostnadsanalys; Energieffektivisering; Fastighet; BBR; Energideklaration; IDA ICE; Energi;

  Sammanfattning : This report is a degree project carried out at Rejles AB on behalf of a local real estate company in Umeå, Sweden. The real estate company bought two properties with a total of 95 rental apartments from another company in 2018. LÄS MER