Sökning: "Felicia Wiss"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Felicia Wiss.

  1. 1. Relationen är A och O : En kvalitativ intervjustudie om vad skolkuratorer anser vara förutsättningar för att bygga en relation med ungdomar

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete

    Författare :Felicia Wiss; Emma Ståhlgren; [2019]
    Nyckelord :School counselor; therapeutic relation; Carl Rogers; relationship creation; thematic analysis; social work; Skolkurator; terapeutisk relation; Carl Rogers; relationsskapande; tematisk analys; socialt arbete;

    Sammanfattning : Utgångspunkten i studien var relationens betydelse och fokus i studien har varit att undersöka vad skolkuratorer anser vara förutsättningar för att bygga en relation med ungdomar. För att möjliggöra det har sex semistrukturerade intervjuer genomförts med skolkuratorer i tre kommuner i Sverige. LÄS MER