Sökning: "Flame War"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Flame War.

  1. 1. CoFramer : Ett diskussionsformat för djupa diskussioner på publika forum med låg Information Overload inspirerat av Philosophy for Children

    M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

    Författare :Christoffer Lundberg; [2019]
    Nyckelord :Computer-Mediated Communication CMC ; Computer-Supported Cooperative Work CSCW ; Face to Face F2F ; Communities of Practice CoP ; Lurkers; Linguistic Softeners; Distance Education; Social Presence; Community of Inquiry CoI ; Social-Technical Gap; Philosophy for Children P4C ; Information Overload IO ; Computer-Supported Argument Visualization CSAV ; Media Richness Theory MRT ; Grounding Cost; Grounding Criterion; Grounding; Common Ground; Facilitator; Fallacies; Online Communities; Ex Post; Ex Ante; IBIS Issue-Based Information System ; Information Cocoons; Flame War; Design Concept; Design Aspects; Computer-Mediated Communication CMC ; Computer-Supported Cooperative Work CSCW ; Face to Face F2F ; Communities of Practice CoP ; Lurkers; Linguistic Softeners; Distansutbildning; Social Presence; Community of Inquiry CoI ; Social-Technical Gap; Philosophy for Children P4C ; Information Overload IO ; Computer-Supported Argument Visualization CSAV ; Media Richness Theory MRT ; Grounding Cost; Grounding Criterion; Grounding; Common Ground; Samtalsledare SL ; Logiska Felslut; Fallacies; Online Communities; Ex Post; Ex Ante; IBIS Issue-Based Information System ; Information Cocoons; Flame War; Designkoncept; Designaspekter;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att presentera ett designkoncept för publika diskussioner på nätet med målet att uppnå djupare diskussioner och minska mängden information overload. Arbetet använder metoden Concept Driven Interaction Design (CDID) som går ut på att skapa ett designkoncept utifrån flera olika teorier som appliceras genom interaktionsdesign. LÄS MER