Sökning: "Frida Lundmark"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Frida Lundmark.

 1. 1. Kvinnors upplevelse av hälsa efter en hjärtinfarkt : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Frida Lundmark; Madelene Serrander; [2017]
  Nyckelord :Hjärtinfarkt; hälsa; kvinnor; litteraturöversikt; upplevelse.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtinfarkt är en vanligt förekommande diagnos. Sjukdomstillståndet innebär en stor förändring i livet och påverkar upplevelsen av hälsa. Syfte: Belysa kvinnors upplevelse av hälsa och deras sätt att hantera återhämtningen efter en hjärtinfarkt. LÄS MER

 2. 2. BILDLIGT TALAT En jämförande studie av olika plattformars bildjournalistik

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Frida Lundmark; Lena Åsberg; [2016-02-04]
  Nyckelord :photo journalism; media convergence; multimedia; bildjournalistik; konvergens; flerkanalspublicering; multimedia;

  Sammanfattning : This thesis is a comparative study of photo journalism in different platforms, online versus printed newspapers. The sample used consists of four Swedish newspapers: Gefle Dagblad, Norrköpings Tidningar, Nerikes Allehanda and Borås Tidning. LÄS MER

 3. 3. Principer utan moral : En undersökning av Audis principer för liberala demokratier utan antagande om etisk realism.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Frida Lundmark; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Barn i behov av stöd : Pedagogers uppfattningar om att ge barn i förskoleåldern en diagnos

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Frida Lundmark; Elin Forsberg; [2013]
  Nyckelord :Förskola; Diagnos; Barn i behov av stöd;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet är att undersöka pedagogernas uppfattning om förekomsten av diagnoser i förskolan och vad pedagoger har för syn om att barn i förskoleåldern har diagnoser, våra forskningsfrågor blev därför följande, vilka diagnoser är vanliga i förskolan? Vilka uppfattningar har pedagogerna på att barn i tidig ålder får en diagnos? Hur arbetar pedagogerna med barn i behov av stöd och hur fungerar samarberbetet med föräldrar till barn i behov av stöd? Metodisk ansats har varit kvalitativ och data har hämtats genom kvalitativa intervjuer med tio pedagoger i två olika kommuner. Det vi fått fram är bland annat att alla våra informanter någon gång under sin karriär stött på barn i behov av stöd. LÄS MER

 5. 5. Att bemästra det onda - en litteraturstudie om fibromyalgipatienters copingstrategier vid kronisk smärta med stöd från sjuksköterskan

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Isabelle Agrér; Frida Lundmark; [2010-12-06]
  Nyckelord :Fibromyalgi; kronisk smärta; coping; copingstrategier; stöd; litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: I början av århundradet ansågs smärta vara relaterad till kroppsliga orsaker. Smärta utan kroppslig skada betraktades som psykisk sjukdom. Oklar kronisk smärta delades in i två olika grupper utifrån den psykoanalytiska synen och den strikt organiska synen. LÄS MER