Sökning: "Frida Seignér"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Frida Seignér.

  1. 1. FAMILJECENTRERAD OMVÅRDNAD En litteraturöversikt som belyser föräldrars upplevelse av omvårdnaden av det prematura barnet på neonatalavdelningen

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Brandin Sofia; Frida Seignér; [2023-03-15]
    Nyckelord :Familjecentrerad omvårdnad; delaktighet; neonatalavdelning; prematurt barn och föräldrars upplevelse.;

    Sammanfattning : Bakgrund: När ett prematurt barn föds är det inte fullt utvecklat och behöver sin första tid i livet vårdas på en neonatalavdelning. Att få ett prematurt barn innebär en stor livsomställning för familjen. LÄS MER