Sökning: "Gåna Abdullahresul"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Gåna Abdullahresul.

  1. 1. Specialpedagogers perspektiv på handledning med lärare i årskurs F-9

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

    Författare :Gåna Abdullahresul; Vian Talusi; [2021-08-05]
    Nyckelord :handledning; specialpedagogens upplevelse; fenomenologi; specialpedagogens uppdrag; reflektion;

    Sammanfattning : AbstractHandledning är det område som studerades eftersom behovet ansågs vara stort för det hälsofrämjande och förebyggande arbetet i skolan. Handledning har ökat i samhället på grund av globalisering, nätverk, media och den snabba utvecklingen som dagens informationssamhälle har gått igenom. LÄS MER