Specialpedagogers perspektiv på handledning med lärare i årskurs F-9

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Sammanfattning: AbstractHandledning är det område som studerades eftersom behovet ansågs vara stort för det hälsofrämjande och förebyggande arbetet i skolan. Handledning har ökat i samhället på grund av globalisering, nätverk, media och den snabba utvecklingen som dagens informationssamhälle har gått igenom. Vi ville undersöka hur specialpedagoger upplever handledning och hur den stödjer lärarnas behov av reflektion och utveckling.Syfte: syftet med studien var att undersöka hur specialpedagoger upplever handledning utifrån lärarnas behov av reflektion och utveckling. Dessutom var ambitionen att öka kunskapen om specialpedagogers upplevelser av möjligheter och hinder med handledning med lärare som arbetar i årskurs F-9.Teori: En fenomenologisk ansats som forskningsmetod användes som utgångspunkt för att presentera handledning. Systemteori användes för att framhäva bland annat förståelse och tolkning av praktik utifrån egen tolkning av specialpedagogernas upplevelser och relationer.Metod: Undersökningen i studien genomfördes med kvalitativ forskningsstrategi och empiri samlades in genom semistrukturerad intervju med åtta erfarna specialpedagoger.Resultat: Studiens resultat visade att det finns ett stort behov av handledning i skolvärlden.I studien framgick det att specialpedagogerna upplevde att en stor del av det specialpedagogiska uppdraget är åtgärdande och inte förebyggande. Studien bekräftade att handledning kan främja det förebyggande arbete i skolan på individ-, grupp- och organisationsnivå. Studien visade att handledning är ett effektivt verktyg i lärarens kompetensutveckling för att den ger läraren möjlighet till reflektion över sin yrkesprofession som förhoppningsvis leder till förbättring i skolans värld.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)