Sökning: "Gisli Súrasson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Gisli Súrasson.

  1. 1. Den man eller kvinna som är skickligare med ord än andra kallas också Bragr

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

    Författare :Karl Bramnert; [2016]
    Nyckelord :Gisli Súrasson; Erik Röde; isländksa sagor; vikingar; enköns-modell; Laqueur; Joan Scotts poststructuralistiska teori; maskulinitet; Genus; feminitet; Laxdalingarna; Poetiska eddan; Prosaiska Eddan; History and Archaeology;

    Sammanfattning : En genusbaserad undersökning som undersöker vilka karaktärsdrag som ses som positiva eller negativa för män eller kvinnor i ett urval av de isländska sagorna. Undersökningen använder Joan Scotts poststrukutralistiska teori och Laqueures enköns modell för att se vilka karaktärsdrag som utmärker män och kvinnor i Erik Rödes saga, Gisli Súrassons saga, Laxdalingarnas saga, den poetiska eddan och den prosaiska Eddan. LÄS MER