Sökning: "Gry Martineau"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Gry Martineau.

  1. 1. Träning, biomarkörer och osteoartrit hos häst : kan man monitorera träningens effekter på ledbrosket genom att mäta biomarkörer i blod eller ledvätska?

    Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

    Författare :Gry Martineau; [2019]
    Nyckelord :träning; biomarkörer; osteoartrit; ledhälsa; hästar;

    Sammanfattning : Osteoartit (OA) hos häst är en av de vanligaste orsakerna till varför tävlingshästar måste gå i pension för tidigt. Den höga belastning som karpal- och metakarpophalangeallederna utsätts för leder ofta till överbelastning med inflammation som följd. LÄS MER