Sökning: "Gustav Thomason"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Gustav Thomason.

  1. 1. Skeleton screen – Hur påverkar de användarens upplevda hastighet av en webbplats?

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

    Författare :Gustav Thomason; [2019]
    Nyckelord :Skeleton screen; Spinner; upplevd hastighet; tidsfördröjning; webb; webbutveckling;

    Sammanfattning : Sidladdningar på webbplatser har visat sig ha stor påverkan på hur användare beter sig på webbplatser. Redan efter 1 sekunds fördröjning börjar användarens beteende ändras. Laddningsindikatorer kan användas för att minska den upplevda hastigheten av sidladdningar. LÄS MER