Sökning: "Gymnasienivå"

Visar resultat 1 - 5 av 358 uppsatser innehållade ordet Gymnasienivå.

 1. 1. "Det mesta i skolan är ändå svenska i slutändan" : Svensklärares attityder till och erfarenhet av svenskämnets roll i ämnesövergripande undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Emily Jennsjö; [2021]
  Nyckelord :ämnesövergripande; ämnesöverskridande; tvärvetenskapligt;

  Sammanfattning : I skolans uppdrag ingår att förbereda elever för att verka i samhället och möta en komplex verklighet som snabbt förändras. Många av de problem som samhället ställs inför kräver lösningar med bidrag från flera olika discipliner. LÄS MER

 2. 2. Användningen av akademiska ord i skriftlig produktion bland andraspråksinlärare på gymnasienivå : Lexikal kompetens och frekvens

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för språk, litteratur och lärande

  Författare :Thomas Hjerth; [2021]
  Nyckelord :andraspråksinlärning; akademiskt ordförråd; skriftlig produktion; lexikal kompetens; frekvens.;

  Sammanfattning : Tillämpningen av ordförrådet är, även för en andraspråksinlärare på avancerad språkfärdighetsnivå, förenat med svårigheter, och utgör oftast den begränsade faktorn.Syftet med studien är att utöka kunskapen om lexikal kompetens och frekvens i användning av akademiska ord i andraspråksinlärares skriftliga textproduktioner på gymnasienivå. LÄS MER

 3. 3. LÄROMEDEL + ENGELSKA = SANT? : En studie om engelsklärares läromedelsanvändning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Nichlas Granath; [2021]
  Nyckelord :analoga läromedel; digitala läromedel; deskriptiv statistisk analys; gymnasieskolan;

  Sammanfattning : Läromedel har en viktig roll i skolan, både digitala och analoga. Forskning visar att användandet av läromedel minskar, men att analoga dominerar över digitala i det digitaliserade samhället. LÄS MER

 4. 4. Mänskliga rättigheter i läroböcker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Olivia Jansson; [2021]
  Nyckelord :gymnasieskolan; läroböcker; mänskliga rättigheter; samhällskunskap;

  Sammanfattning : Detta examensarbete undersöker hur mänskliga rättigheter framställs i läroböcker riktade till samhällskunskapskurser på gymnasienivå. Detta görs genom Marie-Bénédicte Dembours teori gällande perspektiv av mänskliga rättigheter. Metoden som används är en kvalitativ innehållsanalys. LÄS MER

 5. 5. Pedagogisk kartläggning av introduktionsutbildning för nyanställda operatörer : Analys av kunskapsnivå inom kemi i produktutbildning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Alexandra Johansson; [2021]
  Nyckelord :industrial education; effective learning; pedagogics; analogy; industriutbildning; effektivt lärande; pedagogik; läroplan; analogi;

  Sammanfattning : Företag med en omfattande produktionshastighet ställer krav på en viss kvalitet på sin produkt, särskilt inom läkemedelsindustrin. Misstag kan leda till att en hel sats går till spillo och sannolikheten för misstag påverkas av de anställdas kompetens. LÄS MER