Sökning: "Hanna Jarälv"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hanna Jarälv.

  1. 1. Det blir svårt när en tredje person är inblandad : En kvalitativ studie om socialsekreterares erfarenheter av att samtala med barn genom tolk

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

    Författare :Matilda Larsson; Hanna Jarälv; [2019]
    Nyckelord :Interpreter; Child; Communication; Social workers.; Social Sciences;

    Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate social workers’ experience of communicating with children using an interpreter and analysing the challenges. We conducted qualitative interviews with the focus groups of social workers in a city in the southern part of Sweden. They all served at the social services in the municipality. LÄS MER