Sökning: "Hanna Petersen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hanna Petersen.

  1. 1. Varför så mycket män? : En kvalitativ studie om jämställdhetsarbete i musikbranschen

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

    Författare :Hanna Petersen; Henny Schelén; [2017]
    Nyckelord :Gender; Gender Equality; The Swedish Music Business; Gender Segregation; Organisation; Genus; Jämställdhet; Jämställdhetsarbete; Musikbranschen; Könssegregering; Organisation;

    Sammanfattning : Jämställdhet är ett ämne som frekvent diskuteras inom musikbranschen, men trots det finns det en tydlig manlig dominans på ledande och kreativa poster. Vi har genomfört en kvalitativ studie där vi har undersökt hur organisationer inom musikbranschen arbetar internt och externt med jämställdhet samt hur de avser komma till rätta med problematiken att kreativa och ledande positioner domineras av män. LÄS MER