Sökning: "Happy Heart"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Happy Heart.

 1. 1. Arga röster ökar muskelanspänningen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Karin Gustafsson; [2012]
  Nyckelord :: Emotion regulation; muscle tension; Alexithymia; acoustic stimuli; startle probe.; Emotionsreglering; muskelanspänning; alexitymi; auditiva stimuli; startle probe.;

  Sammanfattning : Syftet var att undersöka om exponering inför emotionella röster påverkar muskelanspänning och hjärtats slagfrekvens samt om det finns en samvariation mellan storlek eller längd på muskelanspänning vid aversiv emotionell input och grad av alexitymi. 24 studenter lyssnade på arga, glada och neutrala röster samtidigt som muskelanspänning mättes med EMG och hjärtats slagfrekvens med EKG. LÄS MER

 2. 2. What Makes a Happy Marriage? : A Study of Choice in Four Jane Austen Novels

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Gao Yishen; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to show how important both the outward and inward factors are in decision-making process in relation to marriage in the four novels Sense and Sensibility, Emma, Pride and Prejudice and Mansfield Park. The argument was that all Austen’s novels revolve around the balance of all external and internal factors. LÄS MER