Sökning: "Hedvig Åström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hedvig Åström.

  1. 1. "the face of humanity can no longer be the face of one particular man" : Bidrag från en feministisk religionsfilosofi till det filosofiska samtalet om religiös mångfald

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

    Författare :Hedvig Åström; [2015]
    Nyckelord :Feministisk religionsfilosofi; religionsfilosofi; feminism; religiös mångfald; Pamela Sue Anderson; Grace Jantzen;

    Sammanfattning : Uppsatsen syfte är att undersöka mötet mellan feministisk religionsfilosofi och frågan om religiös mångfald. Utgångspunkten för uppsatsen är religionsfilosofiska texter av Pamela Sue Anderson och Grace Jantzen och dessa texter får här representera och ligga till grund för en feministisk religionsfilosofi. LÄS MER