Sökning: "Hugo Lowgren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hugo Lowgren.

  1. 1. Integritet, vad är det? - En kvalitativ studie om pedagogers perspektiv på barns integritet i förskolan

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

    Författare :Hugo Lowgren; Therese Persson; [2020]
    Nyckelord :Barn; Förskola; Kroppslig integritet; Omsorg; Pedagog; Personlig integritet; Strategier;

    Sammanfattning : De större barngrupperna och de ökade kraven på förskolepedagoger kan göra det svårare att möta varje barns omsorgsbehov. Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka hur pedagoger förstår och resonerar om barns kroppsliga och personliga integritet samt vilka strategier de använder sig av för att respektera varje barns integritet. LÄS MER