Sökning: "Ina Hammer"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ina Hammer.

  1. 1. Upplevelsen av att leva med kronisk hjärtsvikt, en empirisk intervjustudie

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Charlotte Eriksson; Ina Hammer; [2019-08-01]
    Nyckelord :hjärtsvikt; patientupplevelse; sjuksköterska; anpassning; begränsning; välbefinnande; KASAM;

    Sammanfattning : Bakgrund: Två procent av världens befolkning lever med kronisk hjärtsvikt och antalet beräknas stiga. Kronisk hjärtsvikt orsakas av bristande pumpförmåga, ofta till följd av hjärtsjukdom och yttrar sig vanligtvis genom dyspné, ödem och trötthet. Kronisk hjärtsvikt har en negativ påverkan på livskvalitet och välbefinnande. LÄS MER