Sökning: "Jeanette Beckman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jeanette Beckman.

  1. 1. Elever med beteendeproblem – en kvalitativ studie kring lärares resonemang om elever som ryms inom kategorin

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

    Författare :Linnéa Mattsson; Jeanette Beckman; [2020-03-04]
    Nyckelord :beteendeproblem; lärare; specialpedagogik; systemteori; socialkonstruktionism; kategoriskt perspektiv; relationellt perspektiv; dilemmaperspektiv;

    Sammanfattning : Syftet är att undersöka hur lärare resonerar kring elever med beteendeproblem i skolan med särskilt fokus på följande frågeställningar:Hur beskriver lärare elever med beteendeproblem?Hur förklarar lärare elevers beteendeproblem?Hur resonerar lärare kring arbetetför att stödja elever med beteendeproblem ?Metod: Studien är kvalitativ och utgår från åtta semistrukturerade intervjuer med lärare i årskurs 3–6. Diskursanalys har använts som metodologi. LÄS MER