Sökning: "Jennifer Holmkvist Bylund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jennifer Holmkvist Bylund.

  1. 1. “Jobbar man här skall man klara av det” - En kvalitativ studie om sexuella trakasserier på den svenska arbetsmarknaden

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

    Författare :Linnéa Roll; Jennifer Holmkvist Bylund; [2019-09-13]
    Nyckelord :sexuella trakasserier; hegemonisk maskulinitet; organisationskultur;

    Sammanfattning : Sexual harassment in the workplace is a common problem. According to the Swedish WorkEnvironment Authority, almost one-tenth of the workers have been subjected to sexualharassment within the Swedish labor market. Autumn of 2017 was the beginning of the #Metoomovement, aiming to highlight sexual harassment and abuse at work and in other contexts. LÄS MER