Sökning: "sexuella trakasserier"

Visar resultat 1 - 5 av 201 uppsatser innehållade orden sexuella trakasserier.

 1. 1. Offer eller förövare-i vems ögon? : En netnografisk studie av konstruktioner av offer för-, och förövare av- sexuella övergrepp

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för socialt arbete

  Författare :Joline Ramstedt; Lovisa Landqvist; [2022]
  Nyckelord :Sexualbrott och sexuella trakasserier; offer; förövare; Flashback; Familjeliv; tematisk analys; genusteori; det idealiska offret;

  Sammanfattning : Sexualbrott och sexuella trakasserier kan beskrivas som ett utbrett samhällsproblem, detta trots lagstiftning och verksamheter som arbetar förebyggande mot problemen. Syftet med studien har varit att undersöka hur offer för-, och förövare av- sexuella övergrepp beskrivs, samt vilka argument som förs gällande deras trovärdighet. LÄS MER

 2. 2. Varför stannar kvinnor på mansdominerade arbetsplatser? : En kvalitativ fallstudie

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Matilda Berndtsson; Felicia Hansen; [2022]
  Nyckelord :Retention; Arbets- och organisationspsykologi; kvinnliga anställda; mansdominerad arbetsplats;

  Sammanfattning : Syftet med fallstudien var att undersöka kvinnors upplevelser av att arbeta på en arbetsplats där de flesta anställda är män. Mer specifikt syftade studien till att undersöka anledningar till att kvinnliga anställda stannar kvar på en mansdominerad arbetsplats. LÄS MER

 3. 3. Kvinnan och “Aftonbladet-medarbetaren” : En kritisk diskursanalys om hur Aftonbladet gestaltade Cissi Wallin och Fredrik Virtanen under #metoo.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Evelina Milerud; Jasmin Akbarzadeh; [2022]
  Nyckelord :Critical discourse analysis; Aftonbladet; framing theory; news evaluation; gender theory; metoo; sexual harassment; Kritisk diskursanalys; Aftonbladet; gestaltningsteori; nyhetsvärderingsteori; genusteori; metoo; sexuella trakasserier;

  Sammanfattning : This study examines how the Swedish journalists Cissi Wallin and Fredrik Virtanen were framed and reported in the Swedish newspaper Aftonbladet during their conflict during the #metoo movement. The actor Alyssa Milano used the words me too in a hashtag to put a light on her sexual assaulter, Harvey Weinstein, and encouraged other women on social media to do the same. LÄS MER

 4. 4. När ambulanspersonal utsätts för arbetsrelaterat våld : konskvenser och hantering : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Niklas Palmkvist; Jenny Sundblad; [2022]
  Nyckelord :Adaptation model; Ambulance personnel; Consequences; Nursing; Workplace violence; Adaptionsmodellen; Ambulanspersonal; Arbetsrelaterat våld; Konsekvenser; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hot och våld är något som blir mer vanligt i samhället och så även i ambulanssjukvården. Arbetsrelaterat våld innefattar att utsättas för ohövligheter, mobbning, verbala och fysiska aggressioner, hotfulla ord eller aktioner, sexuella trakasserier och fysisk misshandel under sin arbetstid. LÄS MER

 5. 5. Kompetensförsörjning genom god arbetsmiljö : En studie om sjöbefälsstudenters syn på arbetsmiljön ombord och de förbättringar som krävs för att behålla kompetent personal

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Anton Ådén; Adam Karlsson; [2022]
  Nyckelord :Work environment; sexual harassment; competence provision; nautical officer; shipping; Arbetsmiljö; kränkande särbehandling; kompetensförsörjning; sjöbefäl; sjöfart;

  Sammanfattning : Samtidigt som transporter av gods till sjöss än idag utgör en grund för möjligheter att bedriva handel mellan olika länder står den svenska sjöfartsbranschen inför en utmaning i att rekrytera och behålla kompetent personal. Sjömän tenderar idag till att söka landbaserade arbeten och vid lärosätena i Kalmar och Göteborg är det långt ifrån samtliga sjöfartsstudenter som fullföljer utbildningen och blir ett tillskott till näringen. LÄS MER