Sökning: "Jenny Jassim"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jenny Jassim.

  1. 1. Diskonteringsränta på pensionsförpliktelser - Användningen av IAS 19 i lågränteläge

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Jenny Jassim; Caroline Olsson; [2021-08-23]
    Nyckelord :Lågränteläge; Pension; IAS 19; Diskonteringsränta; Pensionsförpliktelser;

    Sammanfattning : Bakgrund och problem: Hanteringen av pensionsförpliktelser enligt IAS 19 har länge varitomdebatterad, speciellt valet av diskonteringsränta. Diskonteringsräntan som får användasska härstamma från statsobligationer eller företagsobligationer enligt standarden. LÄS MER