Sökning: "Jenny Liesén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jenny Liesén.

  1. 1. Identifiering av förvärvade relationer -En studie av svenska börsföretags redovisning av kund- och leverantörsrelationer vid rörelseförvärv

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Jenny Liesén; Amanda Sjöberg; [2017-07-05]
    Nyckelord :Kundrelationer; Leverantörsrelationer; Rörelseförvärv; Immateriella tillgångar;

    Sammanfattning : Bakgrund och problem: Redovisning av kund- och leverantörsrelationer vid rörelseförvärv är ett område där regelverket möjliggör att subjektiva bedömningar ligger till grund för redovisningen. Samtidigt blir relationer alltmer nödvändigt för att kunna konkurrera i dagens företagsklimat. LÄS MER