Sökning: "Johan Hogenfält Dahl"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johan Hogenfält Dahl.

  1. 1. Pandemiberedskap ur ett RSA-perspektiv – Förändras fokus i länsstyrelsers RSA:er efter att en större händelse inträffat?

    Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

    Författare :Johan Hogenfält Dahl; Gustaf Zetterberg; [2021]
    Nyckelord :Risk- och sårbarhetsanalyser; RSA; pandemi; beredskap; jämförelser; scenarier; risk; covid-19; länsstyrelser.; Technology and Engineering;

    Sammanfattning : In crisis management, risk and vulnerability analysis (RVA’s) should be used as a first step in a risk management chain that aims to reduce risks, reduce vulnerabilities in the society and to improve our ability to prevent, resist and manage crises and extraordinary events. Organisations obliged to conduct RVA´s have the freedom to adapt the work to their own needs. LÄS MER