Sökning: "Johanna Schroeder"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Johanna Schroeder.

 1. 1. Restaurering av grön infrastruktur för fyra naturskogsarter på Söderåsen i Skåne

  Master-uppsats, SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Författare :Johanna Schroeder; [2018]
  Nyckelord :entita; mindre hackspett; taggbock; bokblombock; GIS; habitatmodell;

  Sammanfattning : Det intensiva brukandet av svenska skogar har inneburit att många arter missgynnats och hälften av landets rödlistade arter är knutna till skogslandskapet. Sverige har förbundit sig att bevara den biologiska mångfalden och ett verktyg i detta arbete är att jobba med grön infrastruktur. LÄS MER

 2. 2. Wildland urban interface i Sverige : en studie om brand i bebyggda skogslandskap med Salabranden som exempel

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Johanna Schroeder; Lisa Wennerlund; [2016]
  Nyckelord :branden i Västmanland; förebyggande åtgärd; vegetation; konstruktion; skogsbrand; antändning;

  Sammanfattning : Skogsbränder har historiskt sett varit ett naturligt inslag i den svenska naturen men idag är de starkt kontrollerade. Branden i Sala år 2014 är den största branden i Sverige i modern tid och orsakade stor materiell skada och mänskligt lidande. LÄS MER