Sökning: "Johlina Stegeborn"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johlina Stegeborn.

  1. 1. Trycksårsförebyggande åtgärder inom slutenvården : En litteraturöversikt

    Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

    Författare :Johlina Stegeborn; Malin Skotte; [2022]
    Nyckelord :Nurses; nursing staff; measures; pressure ulcers; prevention; suffering; Lidande; omvårdnadspersonal; prevention; sjuksköterskor; trycksår; åtgärder;

    Sammanfattning : Bakgrund Trycksår är en komplikation som kan uppstå när hud förskjuts mot underliggande vävnad i kombination med tryck. Anledningen tros bero på kunskapsbrist samt hög arbetsbelastning vilket kan resultera i ett lidande hos patienter som blir långliggande inom slutenvården. LÄS MER