Sökning: "John Brikell"

Hittade 1 uppsats innehållade orden John Brikell.

  1. 1. Bemanningsdirektivets likabehandlingsprincip och undantaget för lön. -Analys av genomförandet i Sverige.

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

    Författare :John Brikell; [2014]
    Nyckelord :Bemanningsdirektivet; Arbetsrätt; Uthyrningslagen; Labour Law; Likabehandlingsprincipen; EU-rätt; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Bemanningsbranschen har under de senaste årtiondena vuxit kraftigt i Sverige och är idag en etablerad del av arbetsmarknaden. Behovet av att reglera bemanningsbranschen rättsligt insåg EU redan tidigt och efter många turer och skilda åsikter i frågan så kunde EU 2008 beslutaom bemanningsdirektivet. LÄS MER