Sökning: "Jon Berggren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jon Berggren.

  1. 1. Metodutveckling för sårbarhetsbedömning vid översvämningar orsakade av intensiv nederbörd - En tillämpning på Lunds Stad

    Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

    Författare :Petra Berggren; Jon Christiansson; [2011]
    Nyckelord :Urban floods; Climate change; Risk; Vulnerability assessment; Model; development; Licensed activities.; Earth and Environmental Sciences;

    Sammanfattning : The changing climate may contribute to more urban flooding in the future. This report intends to develop a model to identify areas in cities where the risk of flooding is high. Furthermore the report shows a way how the human vulnerability can be analyzed in these areas. LÄS MER