Sökning: "Josefine Knudsen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Josefine Knudsen.

  1. 1. "Alla får ju inte rätt till utbildning" : En fokusgruppp studie om hur förskollärare uttrycker sig om idén att alla barn har rätt till utbildning inom den svenska förskolan.

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk-didaktisk forskning; Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk-didaktisk forskning

    Författare :Rebecca Knudsen; Josefine Olsson; [2019]
    Nyckelord :Preschool; preschool teachers; children´s right to education.; Förskola; förskollärare; barns rätt till utbildning;

    Sammanfattning : Syftet med vår studie är att undersöka hur förskollärare uttrycker sig om idén att alla barn har rätt till utbildning och deras tankar om det. Forskningsfrågorna är följande: Hur beskriver förskollärare barns rätt till utbildning? Vilka aspekter anser förskollärare finns som påverkar barns rätt till utbildning? Studien är genomförd med två fokusgrupper med 2 respektive 3 legitimerade förskollärare i varje grupp. LÄS MER