Sökning: "Julie Couture"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Julie Couture.

  1. 1. Hur kontexter påverkar kommunikationen mellan myndigheter

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

    Författare :Marie Sahlsten; Julie Couture; [2018]
    Nyckelord :Communication; Context; Collaboration; Authorities; Difference.; Kommunikation; Kontext; Samverkan; Myndigheter; Skillnad;

    Sammanfattning : Det svenska välfärdssamhället skall garantera alla i Sverige en grundläggande välfärd. Vårt välfärdssystem som skall fånga upp de svenska medborgarna, kräver att myndigheterna kommunicerar med varandra. Brister i kommunikation mellan myndigheter har framkommit i bland annat media. LÄS MER