Sökning: "Karolin Wiström Olsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Karolin Wiström Olsson.

  1. 1. Hälsorelaterad livskvalitet hos patienter med hepatit C. En litteraturstudie.

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

    Författare :Jessika Peltola; Karolin Wiström Olsson; [2016]
    Nyckelord :Hepatit C; Hälsorelaterad livskvalitet; Stigma; Patientperspektiv; Medicine and Health Sciences;

    Sammanfattning : Bakgrund: Omkring 130-150 miljoner människor runt om i världen är smittade med hepatit C-virus. Tidigare studier visar på att sjukdomen påverkar såväl den biologiska, sociala och psykiska hälsan samt har en negativ inverkan på den hälsorelaterade livskvaliteten. LÄS MER