Sökning: "Katarina Sundin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Katarina Sundin.

  1. 1. Inventering av en ny variant av mecA hos cefoxitin-resistenta Staphylococcus aureus

    Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

    Författare :Katarina Sundin; [2012]
    Nyckelord :Diskdiffussion; E-test; Methicillin-resistant Staphylococcus aureus MRSA ; Realtids-PCR; mecA; mecALGA251;

    Sammanfattning : Methicillin-resistenta Staphylococcus aureus (MRSA) har blivit en allt vanligare patogen inom sjukvården och i samhället. MRSA orsakar infektioner som inte kan behandlas med β-laktamantibiotika. För att förhindra spridning genomgår patienter och sjukvårdspersonal screening-tester. LÄS MER