Sökning: "Kvinnlig vd"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden Kvinnlig vd.

 1. 1. En eventstudie om aktiemarknadens reaktion påtillkännagivandet av en kvinnlig vd

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Elsa Ekstrand; Elise Vognild; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Kvinnliga vd:s och lönsamhet : En studie om vilken påverkan kvinnliga vd:s har på lönsamheten för bolag noterade på svenska börser.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Evelina Nyman Wänseth; Christoffer Etminan Lundberg; [2021]
  Nyckelord :Kvinnlig vd; lönsamhet; Nasdaq Stockholm; Spotlight Stock Market; First North; Sverige; agentteorin; upper echelons theory; könsschemateorin;

  Sammanfattning : Denna studie ämnar bidra till den rådande jämställdhetsdebatten vad gäller könsdiversitet hos svenska noterade företag där kvinnliga vd:s är underrepresenterade. Syftet är att identifiera om det finns ett samband mellan kvinnliga vd:s och företags lönsamhet. LÄS MER

 3. 3. De finansiella rapporternas trovärdighet : Hur kan förekomsten av resultatjustering i svenska privata bolag förklaras av företagsledningens karaktärsdrag och faktorer hos revisorn?

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Jakob Blomkvist; Simon Utterström; [2020]
  Nyckelord :earnings management; earnings quality; audit quality; upper echelons theory; discretionary accruals; private companies; resultatjustering; redovisningskvalitet; revisionskvalitet; upper echelons theory; onormala periodiseringar; privata bolag;

  Sammanfattning : Resultatjustering är ett hot mot trovärdigheten i den finansiella rapporteringen, och är ett ämne som erhållit mycket uppmärksamhet i tidigare forskning. Dock domineras den tidigare forskningen av studier på publika bolag, trots att det givits indikationer på att resultatjustering förekommer mer i en privat kontext. LÄS MER

 4. 4. RESULTATMANIPULERAR KVINNOR MINDRE? En kvantitativ studie på VD:n och revisorn i svenska privata aktiebolag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Daniel Berglin; Sofia Sandberg; [2020]
  Nyckelord :resultatmanipulering; diskretionära periodiseringar; modifierade Jones-modellen; revisor; VD; könsskillnader och skattesänkning.;

  Sammanfattning : Resultatmanipulering är ett ämne inom redovisning som innebär att redovisningen inte återspeglar företagets ekonomiska verklighet och därmed inte följer regelverket, vilket kan skapa problem. Forskning visar att det förekommer mer indikationer på resultatmanipulering året innan bolagsskatten sänks för att minimera skatteinbetalningen. LÄS MER

 5. 5. Omfattningen av hållbarhetsredovisning för svenska företag : Vilka bolagsstyrningsmekanismer påverkar omfattningen?

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Therese Lindberg; Jacob Sennhed; [2019]
  Nyckelord :sustainability report; stakeholder theory; legitimacy theory; institutional; hållbarhetsredovisning; intressentteori; legitimitetsteori; institutionell teori; positiv redovisningsteori; bolagsstyrning;

  Sammanfattning : Bakgrund Inför företagens bokslut år 2017 ska större företag även uppföra och presentera en hållbarhetsredovisning som komplement för de finansiella måtten. Företagen behöver dock inte följa regleringen om de förklarar varför. LÄS MER