Sökning: "Lena Gester"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Lena Gester.

 1. 1. "Vad betyder zombie jag vet inte" : Andraspråkselevers epistemiska positioneringar i samtal 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Anna-Lena Andersson Ehn; [2017]
  Nyckelord :Svenska som andraspråk; CA; epistemisk positionering;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur andraspråkstalare gör lärande genom tal-i-interaktion. Frågorna som ställts är hur talarna gör för att orientera sig mot en gemensam förståelse och hur lärandet blir synligt genom talarnas agerande. LÄS MER

 2. 2. ”Vi älskar Erik” - En kvalitativ undersökning om relationen mellan fans och idoler samt mediers påverkan

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Malin Gester; Lena Lidman; [2010]
  Nyckelord :Fans; Fandom; Icke-ömsesidiga relationer; Gruppidentitet; Idoler; Idoldyrkan; Tolkningsgemenskaper; Social Sciences;

  Sammanfattning : Då den akademiska synen på fans länge varit negativ samt ur ett icke-fans perspektiv saknar vi forskning som inte genomsyras av detta. Vi anser inte att det behöver vara något negativt att vara ett fan och vill lyfta fram det meningsfulla utifrån ett fans perspektiv. LÄS MER