Sökning: "Lid Katarina Schütt Olsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lid Katarina Schütt Olsson.

  1. 1. "Vi hava nu lykligt kommit hit i Norrland" : en gårdfarihandlarfamiljs handelsverksamhet och gårdshushåll i Månsta by, Älvdalens socken åren1865 -1886

    Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Historia

    Författare :Lid Katarina Schütt Olsson; [2006]
    Nyckelord :gårdfarihandel; genusarbetsdelning; Älvdalen; brevväxling; familjeföretag;

    Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur gårdfarihandlarfamiljen på Tommosgården i Älvdalens socken i norra Dalarna organiserade sin handelsverksamhet och sitt gårdshushåll under 1800-talets andra hälft. Ett särskilt fokus riktas mot de hemmavarande kvinnornas roll i verksamhet och hushåll. LÄS MER