Sökning: "Linn Sikström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Linn Sikström.

  1. 1. Polisens samverkan med socialtjänst avseende våld i nära relationer. : En kvalitativ studie om polisanställdas upplevelser av samverkan med socialtjänst.

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Kriminologi

    Författare :Linn Sikström; Sara Hang; [2021]
    Nyckelord :Cooperation; police; social services; domestic violence; organization; Samverkan; polis; socialtjänst; våld i nära relationer; organisation;

    Sammanfattning : Studiens huvudsyfte var att undersöka vilka faktorer polisanställda upplevde som främjande respektive hindrande för en fungerande samverkan med socialtjänst, angående arbetet som berör våld i nära relationer. Syftet var även att försöka härleda dessa till organisatoriska och organisationskulturella förhållanden. LÄS MER