Sökning: "Locimetoden"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Locimetoden.

  1. 1. Geografiämnet - skolans minnespalats : En kvantitativ studie om minnestekniker i geografiämnet

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

    Författare :Jonathan Sandblom; [2021]
    Nyckelord :Minnestekniker; Locimetoden; tankekarta; geografi; didaktik;

    Sammanfattning : Studien har undersökt effekterna av minnestekniker för att memorera karaktärsdragen hos olika typer av klimat i geografiämnet. Genom en experimentell design har elevers möjligheter att tillgodogöra sig ämnesstoff med minnesteknikerna tankekarta och loci-metoden undersökts. LÄS MER