Geografiämnet - skolans minnespalats : En kvantitativ studie om minnestekniker i geografiämnet

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

Sammanfattning: Studien har undersökt effekterna av minnestekniker för att memorera karaktärsdragen hos olika typer av klimat i geografiämnet. Genom en experimentell design har elevers möjligheter att tillgodogöra sig ämnesstoff med minnesteknikerna tankekarta och loci-metoden undersökts. Experimentet bestod av ett urval av totalt 52 elever i tre klasser på skolor i Uppsala, Enköping och Örebro. Eleverna i urvalet slumpades individuellt ut i experimentgrupp och kontrollgrupp och fick tillämpa en av minnesteknikerna mellan ett förtest och ett eftertest som alla genomfördes under samma undersökningssession. T-test och multipla linjära regressionsanalyser visade hur båda minnesteknikerna hade förbättrat elevernas resultat mellan förtest och eftertest men att den uppmätta skillnaden mellan teknikerna inte var statistiskt signifikant. Studiens resultat bör dock tolkas med försiktighet på grund av urvalets bristande storlek. Utifrån studiens resultat görs sedan försök till allmänna uttalanden om minnesteknikernas tillämpande i geografiämnet. Exempelvis betonas vikten av att hitta gemensamma geografiska referensramar i utvecklandet av minnespalats till en elevgrupp.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)