Sökning: "Magnus Philipson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Magnus Philipson.

  1. 1. Termofil efterrötning av avloppsslam : En pilotstudie

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

    Författare :Magnus Philipson; [2013]
    Nyckelord :slambehandling; avloppsvatten; termofil rötning; hygienisering; näringsåterföring; avloppsreningsverk;

    Sammanfattning : Termofil efterrötning av avloppsslam – En pilotstudieMagnus PhilipsonGenom naturvårdsverkets förslag till ny slamförordning är sannolikheten stor att det inom en snar framtid kommer att införas krav på hygienisering av det avloppsslam som produceras vid Sveriges reningsverk. Idag är hygienisering ett frivilligt åtagande som i praktiken mest tillämpas i de fall där avloppsslam är avsett att sprids på produktiv mark inom ramen för slamcertifieringssystemet REVAQ. LÄS MER