Sökning: "Marie-therése Eriksson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Marie-therése Eriksson.

  1. 1. Likhetstecknet - Att öka förståelsen i förskoleklass med hjälp av Learning study metoden : Ett laborativt arbetssätt där till och med namn kan väga jämnt!

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM; Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM

    Författare :Birgitta Berg; Marie-Therése Eriksson; [2010]
    Nyckelord :communication; didactics; equal sign; Learning study; mathematic; mathematical symbols; variation theory; didaktik; kommunikation; Learning study; likhetstecken; matematik; matematiska symboler; variationsteori;

    Sammanfattning : Syftet med denna empiriska studie är att undersöka hur lärare kan erbjuda möjligheter för 6-åringar att vidga sin förståelse av likhetstecknets innebörd. Undersökningen är inspirerad av Learning Study metoden vilket är en metod som har sin utgångspunkt i variationsteorin. LÄS MER