Sökning: "Martin Burström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Martin Burström.

  1. 1. Upplevd aktivitetsbalans hos anhöriga till personer med depression

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

    Författare :Eva Andersson; Martin Burström; [2018]
    Nyckelord :Occupational therapy; occupational balance; relatives; depression; Arbetsterapi; aktivitetsbalans; anhöriga; depression;

    Sammanfattning : Studiens syfte var att beskriva hur anhöriga till personer med depression upplever sin aktivitetsbalans och vilka strategier som främjar aktivitetsbalans. Studien antog en kvalitativ induktiv ansats för att fokusera på deltagarnas beskrivningar. Ändamålsenligt urval skedde utifrån kriterier. Sex deltagare ingick i studien. LÄS MER