Sökning: "Maryam Mosaddegh Sedghi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Maryam Mosaddegh Sedghi.

  1. 1. Upplevelser av att vårda cancerpatienter palliativt i hemmet: Sjukvårdspersonalens upplevelser. : En kvalitativ litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

    Författare :Maryam Mosaddegh Sedghi; [2021]
    Nyckelord :Keywords: cancer; experiences; healthcare professionals; home care; nurses; palliative care; patients.; Nyckelord: cancer; hemsjukvård; palliativ vård; patienter; sjuksköterskor; sjukvårdspersonal; upplevelser.;

    Sammanfattning : Mosaddegh Sedghi, M. Upplevelser av att vårda cancerpatienter palliativt i hemmet: Sjukvårdspersonalens upplevelser. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. Malmö Universitet: Fakulteten för hälsa och samhälle, institutionen för vårdvetenskap, 2020. LÄS MER