Sökning: "Max Jonsson"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Max Jonsson.

 1. 1. Deep Learning för klassificering av kundsupport-ärenden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Datavetenskap

  Författare :Max Jonsson; [2020]
  Nyckelord :Natural Language Processing; Text Classification; Convolutional Neural Network; Long Short Time Memory; Naturlig språkbehandling; Textklassificering; Convolutional Neural Network; Long Short Time Memory;

  Sammanfattning : Företag och organisationer som tillhandahåller kundsupport via e-post kommer över tid att samla på sig stora mängder textuella data. Tack vare kontinuerliga framsteg inom Machine Learning ökar ständigt möjligheterna att dra nytta av tidigare insamlat data för att effektivisera organisationens framtida supporthantering. LÄS MER

 2. 2. Blir man motiverad av en mobiltelefon? : Hur påverkar det prestationen att se sin effekt under ett spinningpass?

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Helena Jonsson Sjöqvist; [2020]
  Nyckelord :spinning; cykling; motivation; mobiltelefonapp;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med denna studie var att undersöka om effektmätaren på en indoor cykel kan motivera användaren att öka sin intensitet under ett träningspass. - Producerar cyklisterna en högre medeleffekt under testcyklingen när de ser displayen med effekten som produceras jämfört med när de inte ser displayen? - Hur uppskattar cyklisterna sin motivationsnivå när de ser effektdisplayen jämfört med när de inte ser displayen? Metod: En kvantitativ studie på 20 cyklister i blandade åldrar och med olika träningsbakgrund, fick cykla 4 min uppvärmning och därefter göra ett max test på 5 min. LÄS MER

 3. 3. Friluftsliv i centrum : En kvalitativ studie om friluftslivsundervisning i centralt belägna skolor i svenska storstäder

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Max Jonsson; [2017]
  Nyckelord :Friluftsliv. Idrottslärare. Idrott och hälsa. Ramfaktorteori. Undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa intervjustudie är att undersöka hur friluftslivsundervisning bedrivs på vissa centralt belägna högstadieskolor i en svensk storstad. Frågeställnigarna som tagits fram för detta är: Spelar idrottslärarnas syn och tidigare erfarenheter av friluftsliv någon roll när det gäller utformningen av friluftslivsundervisningen? Vilka faktorer upplever idrottslärarna påverka utformandet av friluftslivsundervisningen? Hur ser den faktiska friluftslivsundervisningen ut på skolorna som jag har valt att undersöka? Studien har sin teoretiska utgångspunkt i ramfaktorteorin. LÄS MER

 4. 4. Återhämtningsmål efter träning : En enkätundersökning hos studenter som tränar regelbundet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Max Ekerstam; Niklas Jonsson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduktion: Internetanvändningen har ökat bland den svenska befolkningen och är en vanlig källa till frågor gällande träning och kost. Det finns bland annat olika bloggar och diskussionsforum som ger tips och råd om vikten av att äta ett återhämtningsmål efter avslutad träning. LÄS MER

 5. 5. Svaret är 42, men vad är frågan? : En analys av EMEC-modellen och dess effekter på svensk klimatpolitik

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekologi; KTH/Industriell ekologi

  Författare :Hampus André; Max Jonsson; [2015]
  Nyckelord :EMEC; CGE-model; climate policy; climate economics; policy evaluation.; MEC; allmänjämviktsmodell; klimatpolicy; klimatekonomi; klimatpolitik; styrmedels- utvärdering.;

  Sammanfattning : EMEC är en allmänjämviktsmodell som har använts av Konjunkturinstitutet för att beräkna samhällsekonomiska kostnader av styrmedel, och utvärdera kostnadseffektivitet som en del av det svenska klimatpolitiska beslutsunderlaget. Med anledning av kritik som har riktats mot modellen har detta examensarbete syftat till att analysera EMEC och dess effekter i klimatpolitiken, samt belysa och diskutera aspekter som eventuellt behövs utvecklas eller hanteras på ett annat sätt i den svenska klimatpolicyutvärderingen. LÄS MER