Sökning: "Mikael Hallbäck"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mikael Hallbäck.

  1. 1. Ett företags motiv vid tillsättandet av en controller

    Kandidat-uppsats, Institutionen för teknik och samhälle

    Författare :Sofie Lavelius; Mikael Hallbäck; [2010]
    Nyckelord :Företagsekonomi; Management; Controller; Controllerrollen; Ekonomistyrning; Ekonomi-chef; IT-chef.;

    Sammanfattning : Controllerrollen har sitt ursprung i USA där den verkade i de amerikanska järnvägsbolagen under 1800-talet . Termen kom sedan till Sverige runt 1970-talet då intresset för en controller ökade i Europa. LÄS MER