Sökning: "Mona Aldén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mona Aldén.

  1. 1. Design och meningsskapande i förskolan : En multimodal designteoretisk studie av fyra lärandesammanhang kring matematik

    M1-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

    Författare :Mona Aldén; [2014]
    Nyckelord :Design; Meaningmaking; Multimodality; Semiotic; Learning; Design; Meningsskapande; Teckenskapande; Multimodalitet; Lärande; Semiotiska resurser; kommunikation; matematik;

    Sammanfattning : Studiens syfte var att, med utgångspunkt i ett designteoretiskt multimodalt perspektiv, beskriva, analysera och tolka hur tre förskolepedagoger designar lärandesammanhang, kring ämnet matematik. Förutom detta var också syftet att få insikt om hur lärandesammanhangets design kunde förstås och tolkas i termer av lärande och meningsskapande. LÄS MER