Sökning: "Nadine Karlsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nadine Karlsson.

  1. 1. Managementtrender i svensk produktion

    Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för material- och tillverkningsteknik

    Författare :Bawan Faraj; Mats Josefsson; Nadine Karlsson; Ulrika Wemmert; [2012]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER