Sökning: "Nils Thörn"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nils Thörn.

  1. 1. Att förhålla sig till en översiktsplan. En fallstudie om hur väl en detaljplan rörande Söderlingska Trädgården överensstämmer med översiktsplanen

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

    Författare :Frida Thuresson; Nils Thörn; [2021-10-14]
    Nyckelord :Detaljplan; Översiktsplan; Sociala hållbarhetsaspekter; Parker; Fysisk planering; Detailed plan; Overview plan; Social sustainability aspects ; Parks; Physical planning;

    Sammanfattning : A socially sustainable society is an important foundation for the citizens to feel safe and secure in the public space. A safe citizen does most often have better both physical and mental health and considering those points of view a socially sustainable environment is of great importance. LÄS MER