Sökning: "Översiktsplan"

Visar resultat 1 - 5 av 303 uppsatser innehållade ordet Översiktsplan.

 1. 1. Att förhålla sig till en översiktsplan. En fallstudie om hur väl en detaljplan rörande Söderlingska Trädgården överensstämmer med översiktsplanen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Frida Thuresson; Nils Thörn; [2021-10-14]
  Nyckelord :Detaljplan; Översiktsplan; Sociala hållbarhetsaspekter; Parker; Fysisk planering; Detailed plan; Overview plan; Social sustainability aspects ; Parks; Physical planning;

  Sammanfattning : A socially sustainable society is an important foundation for the citizens to feel safe and secure in the public space. A safe citizen does most often have better both physical and mental health and considering those points of view a socially sustainable environment is of great importance. LÄS MER

 2. 2. Kan vi dricka ett glas vatten och streama Netflix i sommarstugan? : En fallstudie om vatten, avlopp och internet utifrån planeringens och fritidshusägares perspektiv på Gotland

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Elias Fors; Anna Thuresson; [2021]
  Nyckelord :Fritidshusturism; Plats; Gotland; Fysisk planering; Samhällsplanering; Mobilitet; Vatten och avlopp; Internet;

  Sammanfattning : Fritidshusturismen är ett svårdefinierat begrepp med många olika bostadsformer. Inom tidigare forskning beskrivs hur fritidshusturismen påverkar en plats, men även hur den fysiska planeringen påverkar landskapet samt den rörelse som fritidshusägarna har både fysiskt och digitalt. LÄS MER

 3. 3. Från blandtrafik till prioriterad kollektivtrafik : En fallstudie av Smedjegatan i Luleå

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Linnea Landquist; [2021]
  Nyckelord :kollektivtrafik; biltrafik; bussgata; bussprioritering; agenda 2030; luleå; smedjegatatan;

  Sammanfattning : På Smedjegatan i Luleå samexisterar idag alla trafikslag. Gatan är även huvudhållplats för Luleå lokaltrafik. Gatan ligger i Luleås aktivitetscentrum, omringat av möjligheter för handel, bostäder, och andra bekvämligheter. Frågan om att göra gatan bilfri för att prioritera kollektivtrafik har uppstått förut, men inte gått igenom. LÄS MER

 4. 4. Hantering av kulturmiljöer i kommunal fysisk planering

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Michaela Rosell; Sara Sander; [2021]
  Nyckelord :planeringsprocessen; kulturmiljö; kulturarv; antikvarisk kompetens; riksintresse;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att undersöka ett föredömligt exempel på hur hantering avkulturmiljö kan se ut i kommunala planprocesser. Detta har utförts i form av en fallstudie avStrömstad Kommuns strategiska planering, vilken analyserats genom en konventionellkvalitativ innehållsanalys av kommunens gällande översiktsplan, två fördjupade översiktsplanersamt ett underlagsdokument. LÄS MER

 5. 5. Översiktsplaneringens roll för att minska växthusgasutsläpp i det lokala klimatarbetet - En fallstudie av Lunds kommuns nya översiktsplan

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Frida Villemoes; [2021]
  Nyckelord :Master plan; Greenhouse gas emissions; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : To reduce the emissions of greenhouse gases by local efforts, physical planning plays an essential part. It can have a great impact on our greenhouse gas emissions, by deciding important things as transport and energy planning. This study aims to examine the role of municipal comprehensive planning in the work to reduce greenhouse gases. LÄS MER