Sökning: "Nils-Fredrik Lindberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nils-Fredrik Lindberg.

  1. 1. Ett ägarbytes påverkan på styrning och ledning : En kvalitativ undersökning av ett företag i förändring

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Elias Lindström; Nils-Fredrik Lindberg; [2020]
    Nyckelord :Agentteori; Corporate Governance; Ekonomistyrning; Ägarbyte; Ägarstruktur;

    Sammanfattning : Corporate Governance är ett väletablerat begrepp inom både akademisk forskning och i företagsvärlden. Tidigare forskning inom området har till stor del varit av kvantitativ natur och denna kvalitativa studie bidrar till en djupare analys av ett företag som nyligen genomgått ett ägarbyte där de gamla och de nya ägarna är av olika ägartyper. LÄS MER