Sökning: "Nina Korhonen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nina Korhonen.

  1. 1. Sociala kontroverser och dess påverkan på den sociala dimensionen av ESG : En kvantitativ studie

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

    Författare :Ann-Kristin Karlsson; Nina Korhonen; [2021]
    Nyckelord :CSR; ESG; social dimension; social controversies; stakeholder theory; legitimacy theory; CSR; ESG; sociala dimensionen; sociala kontroverser; intressentteorin; legitimitetsteorin;

    Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att undersöka om sociala kontroverser förklarar eventuella förändringar i ESG-betygets sociala dimension, samt om involvering i kontroverser leder till förbättrade CSR-strategier. Tidigare forskning har påvisat diverse problem gällande tillförlitligheten i ESG-bedömningar och olika kontroverser har medfört en negativ påverkan på ESG-betyget. LÄS MER